Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Oferta pracy Główny Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” , 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12 
oferuje pracę dla Głównego Księgowego


Miejsce pracy: Bytom, ul. Łużycka 12

Wymagane kwalifikacje kandydata

 • wykształcenie adekwatne do stanowiska - wyższe lub średnie o kierunku ekonomicznym, preferowane finanse, rachunkowość.
 • uprawnienia do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (wykonywanie / świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych),
 • co najmniej 6–letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3 lata na stanowisku samodzielnym w księgowości
 • znajomość prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • mile widziane będą dodatkowe udokumentowane kwalifikacje z zakresu organizacji pracy i zarządzania .

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Głównego Księgowego.
 • opis przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowisk (mile widziane referencje od poprzednich pracodawców),
 • poświadczenie wykształcenia (odpis dyplomu) .

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kontakt telefoniczny – sekretariat tel. (32) 281 75 23 lub (32) 281 33 48.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160815, kontakt: tel. 32) 281-75-23, e-mail: smcentrum@smcentrum.bytom.pl

2) W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: abi@smcentrum.bytom.pl

3) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. zawarcie umowy o pracę),
 • art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa pracy.

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji.

6) Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Podanie danych jest wymogiem ustawowym na podstawie art. 22 (1) §1 i §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 16.05.2018r.). Podanie danych w zakresie ustawowym jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacji.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

8) Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.