Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Druki do pobrania

  Wniosek o dostarczanie pism i zawiadomień na adres korespondencyjny

  Rezygnacja z dostarczania pism i zawiadomień na adres korespondencyjny


 

   Wniosek o dostęp do aplikacji „E-kartoteka”


 

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZADŁUŻENIA NA RATY

Komunikat do dłużników Spółdzielni

W związku przesyłaniem przez osoby zadłużone pism i wniosków skierowanych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w Bytomiu Spółdzielnia zwraca się o niepodawanie w ich uzasadnieniach danych, które mogą zostać uznane za tzw. dane „wrażliwe" w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Spółdzielnia nie wymaga podawania takich danych osobowych, a ich ewentualne dobrowolne przekazywanie w celu dodatkowego uzasadnienia składanego wniosku nie jest konieczne.

Spółdzielnia prosi także o nie przesyłanie żadnych załączników do takich wniosków, które mogą zawierać tzw. dane „wrażliwe" w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Osoby zadłużone, które z uwagi na swoją trudną sytuację nie są w stanie spłacić jednorazowo swojego zadłużenia mogą zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie swojego zadłużenia na raty, który zostanie rozpatrzony przez Zarząd Spółdzielni.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia - pobierz >>>


WNIOSEK O ODSTĄPIENIE OD DRUKU KSIĄŻECZKI CZYNSZOWEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu proponuje rezygnację z drukowania książeczki opłat czynszowych, wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku). W związku z powyższym prosimy, aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat mieszkaniowych, opłat za garaż. Mieszkańcom, którzy złożą podpisane poniższe oświadczenia nie będą drukowane książeczki opłat.

Druk do pobrania :

 >>>pobierz

Oświadczenie o powyższej treści należy złożyć w terminie do 31 października każdego roku osobiście w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać drogą elektroniczną na adres: smcentrum@smcentrum.bytom.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” 41-902 Bytom ul. Łużycka 12 .


 

WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA LIŚCIE WYBORCZEJ NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM" NA KADENCJĘ 2020-2023

OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM" W BYTOMIU