Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Nowy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” zawiadamia, iż Postanowieniem z dnia 25.09.2018r. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt KA. VIII NS-REJ.KRS/20727/18/195 została zarejestrowana nowa treść statutu przyjęta Uchwałą Nr 1 /2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni odbytego w trzech częściach w dniach 28,29 i 30 maja 2018r.
Nowa treść statutu dostępna na naszej stronie internetowej ( http://smcentrum.bytom.pl/statut ).
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 105 ust.1 nowej treści statutu opłaty za lokale należy wnosić na rachunek bankowy Spółdzielni do ostatniego dnia miesiąca , którego dotyczy przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.