Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Regulaminu przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Załącznik do Uchwały Nr 150/2017 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” z dnia  26.10.2017r.

 

Regulaminu przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 
Przetarg ma na celu wyłonienie osoby na rzecz której zostanie ustanowiona i przeniesiona odrębna własność lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem przetargu.

§ 2
Uchwałę o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu podejmuje Zarząd Spółdzielni. Jako obowiązujący w Spółdzielni tryb organizacji przetargu ustala się przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej.
 
§ 3 
1. O przetargu Spółdzielnia zawiadamia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni www.smcentrum.bytom.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12 oraz w lokalnej prasie.
2. Zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego następuje na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami). Umowa sporządzana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności i zawierana w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię, w terminie wskazanym przez Spółdzielnię.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu oraz koszty postepowania wieczystoksięgowego obciążają osobę, na rzecz której zostaje ustanowiona odrębna własność lokalu.
4. Osoba wygrywająca przetarg przejmuje lokal w jego aktualnym stanie technicznym a ewentualny remont wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
                                                                                 
§ 4 
1. Przetarg jest prowadzony w formie ustnej licytacji.
2. Przetarg prowadzi Komisja przetargowa w składzie zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni.
3. W pracach komisji przetargowej nie mogą brać udziału osoby, które:
a) są osobami bliskimi w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoby fizycznej przystępującej do przetargu lub członków organów zarządzających przedsiębiorców przystępujących do przetargu tj. zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, dziećmi rodzeństwa, małżonkiem, osobą przysposabiającą lub przysposobioną lub osobą która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu,
b) w przypadku osoby przedsiębiorcy przystępującego do przetargu – w okresie ostatnich 3 lat pozostawali w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku cywilnoprawnym z przedsiębiorcą przystępującym do przetargu,
c) pozostają z przystępującym do przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
4. Członek komisji, który stwierdzi w toku postępowania przetargowego, że mają miejsce okoliczności określone w ust. 3 powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Przewodniczącemu komisji, który wyłączy go z dalszego postępowania.

§ 5 
1. Przetarg odbywa się publicznie zaś jego przebieg jest protokołowany.
2. Komisja sporządza protokół z postępowania przetargowego zawierający:
a) miejsce i datę przetargu,
b) skład komisji przetargowej,
c) opis lokalu mieszkalnego,
d) imiona i nazwiska oraz adresy osób przystępujących do przetargu – licytantów, na podstawie okazanych dokumentów,
e) informacje o spełnieniu przez licytantów warunków wymaganych od przystępujących do przetargu,
f) informację o odstąpieniu lub unieważnieniu przetargu, jeżeli takie nastąpiło,
g) dane osoby, która wygrała przetarg,
h) uzasadnienie dokonania wyboru.
3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Spółdzielni i wygrywającego przetarg.

§ 6 
Cenę wywoławczą lokali przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym ustala Zarząd Spółdzielni.

§ 7 
1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
2. Spółdzielnia unieważnia przetarg w szczególności w przypadkach:
a) gdy do przetargu nie zgłosiły się żadne osoby zainteresowane,
b) gdy do przetargu przystąpił jeden licytant i nie dokonał wymaganego postąpienia.  
  

II. ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 § 8 
1. W przetargu nieograniczonym organizowanym przez Spółdzielnię mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
2. Osoby, które z dowolnego tytułu posiadają zadłużenie wobec Spółdzielni lub pozostają ze Spółdzielnią w sporze sądowym nie zostaną dopuszczone do przetargu.
 
§ 9
Ogłoszenie o przetargu zawiera co najmniej:
a) nazwę i adres Spółdzielni,
b) opis i lokalizację lokalu mieszkalnego,
c) cenę wywoławczą nabycia prawa do lokalu mieszkalnego,
d) minimalną wartość postąpienia,
e) informacje o warunkach, jakie muszą spełnić przystępujący do przetargu,
f) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu, 
g) informację o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

§ 10 
Wyznaczony przez Spółdzielnię termin przetargu nie może być krótszy niż 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 11 
1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu są obowiązane wnieść wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Bytom o numerze  81 1020 2368 0000 2002 0027 0314.
2. Wadium należy wnieść najpóźniej na dzień przed datą przetargu. Wadium jest skutecznie wniesione z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.
3. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium wszystkim uczestnikom postępowania, za wyjątkiem osoby, która wygrała przetarg. Wadium jest zwracane przelewem na konto bankowe, z którego zostało wniesione lub inne konto wskazane pisemnie przez uczestnika przetargu.
4. Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zaliczane jest na poczet wylicytowanej wartości za lokal.
5.  Osoba wygrywająca przetarg traci wadium, jeżeli
a) nie wpłaci wylicytowanej ceny za lokal w wyznaczonym przez Zarząd terminie,
b) w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia aktu notarialnego z przyczyn leżących po jej stronie.  
6. W przypadku odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia przez Spółdzielnię, wadium zostaje zwrócone wszystkim uczestnikom przetargu.

§ 12
1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.
2. Regulamin winien być wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.
3. Osoby przystępujące do licytacji zobowiązane są do przedstawienia Komisji następujących dokumentów:
a) osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
b) przedsiębiorcy wpis do właściwego rejestru CEIDG lub KRS (nie starsze niż 30 dni) oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej przedsiębiorcę w licytacji,
c) pełnomocnicy: dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo upoważniające do udziału w konkretnej licytacji w imieniu Mocodawcy,
d) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz stanem technicznym lokalu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
e) potwierdzenia przelewu wniesienia wadium.
4. Osoby, która nie stawią się przed rozpoczęciem licytacji albo nie przedstawią dokumentów wskazanych w § 12 ust. 3, nie zostaną dopuszczone do udziału w licytacji.

§ 13 
1. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargowym.
2. Licytacja prowadzona jest odrębnie na każdy lokal przeznaczony do zbycia.
3. Przetarg prowadzi Komisja przetargowa, która:
a) sprawdza tożsamość osób przystępujących do przetargu i sporządza imienną listę licytantów
b) dopuszcza do uczestnictwa w przetargu jedynie osoby spełniające warunki przetargowe lub ich pełnomocników (pełnomocnictwa upoważniające do udziału w konkretnej licytacji muszą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
c) potwierdza wniesienie wymaganego wadium.
4. Przewodniczący Komisji przeprowadza licytację następująco:
a) odczytuje warunki przetargowe,
b) podaje adres lokalu oraz cenę wywoławczą i wartość postąpienia,
c) uczestnicy zgłaszają w trakcie licytacji kolejne postąpienia dopóki mimo trzykrotnego wywołania oferowanej ceny nie ma dalszego zgłoszenia, przy czym postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 200,00 zł,
d) udziela przybicia.
4. Komisja sporządza protokół z przetargu po udzieleniu przybicia lub odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy przetargu, w tym przewodniczący komisji i jej członkowie.
5. Komisja przetargowa jest upoważniona do przerwania licytacji i unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych lub prawnych nieprzewidzianych w Regulaminie, utrudniających lub uniemożliwiających dalsze prowadzenie przetargu.
 
§ 14
Postępowanie przetargowe w wyniku, którego do licytacji przystąpi jedna osoba, uważa się za skuteczne, jeśli nastąpi co najmniej jedno postąpienie w trakcie licytacji. Jeżeli jedyny licytant nie dokona postąpienia przetarg zostaje unieważniony.

§ 15
1. Przetarg kończy się :
a) Udzieleniem przybicia
b) Odwołaniem lub unieważnieniem
2. W przypadku udzielenia przybicia osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do wniesienia wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę nabycia lokalu w terminie wyznaczonym przez Zarząd, nie później niż do dnia wyznaczonego na zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
3. Osobę wygrywającą przetarg obciążają również koszty wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu oraz koszty postepowania wieczystoksięgowego.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16
W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

§ 17
1. Traci moc „Regulamin Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego” zatwierdzony Uchwałą Nr 198/2015 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu z dnia 05.11.2015 r.
2. Regulamin niniejszy zatwierdzony został Uchwałą Nr 150/2017 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu z dnia 26.10.2017r. z mocą obowiązującą od 26.10.2017r.