Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Reg. przetargu na czynsz najmu lok. mieszk..

Załącznik do Uchwały Nr 197 /2015

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” z dnia 05.11.2015r.

 

 

Regulamin przetargu na ustanowienie stawki czynszu najmu

lokali mieszkalnych

 

Podstawa Prawna

1.     Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych  ( tj.  Dz. U.  z 2013r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

2.     Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami).

3.     Ustawa a dnia 3.04.1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 64 poz. 1693 z późniejszymi zmianami).

4.     Statut Spółdzielni.

 

Przepisy ogólne

§ 1

Niniejsze przepisy określają zasady najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółdzielni oraz zasady ich zasiedlenia.

 

§ 2

1.     Przez umowę najmu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić Spółdzielni umówiony czynsz oraz inne świadczenia związane z przedmiotem najmu.

 

2.     Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane przez Spółdzielnię osobom pełnoletnim, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

3.     Najemcą lokalu mieszkalnego może być również osoba prawna, jeśli przeznaczy go na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich pracowników.

 

§ 3

Umowę zawiera się w formie pisemnej i winna ona w szczególności określać:

a/ strony umowy

b/ położenie lokalu i jego powierzchnię.

c/ wysokość czynszu oraz pozostałych opłat z także sposób zmiany stawek

d/ terminy płatności

e/ wysokość kaucji i zasady jej zwrotu

f/ sposób rozwiązania umowy, terminy wypowiedzeń oraz sposób zmiany poszczególnych jej postanowień,

g/ zasady rozliczania nakładów poniesionych na przedmiot najmu.

h/ zastrzeżenia, ze wszelkie zmiany w układzie instalacji technicznych  i elementów konstrukcyjnych wymagają zgody Spółdzielni.

 

Protokół określający stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w lokalu instalacji i urządzeń stanowi integralną część umowy, jako podstawa do rozliczeń przy zwrocie lokalu.

 

 

 

§ 4

 

1.     Uchwałę o przeznaczeniu lokalu do przetargu podejmuje Zarząd Spółdzielni.

             

2.     Spółdzielnia organizuje przetarg w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu najmu lokalu.

 

3.     Przetarg ma charakter ustny (licytacja).

 

4.     W przypadku przystąpienia do przetargu jednej osoby, przetarg uważa się za prawidłowy, przy czym stawka czynszu najmu za 1m2 powiększona jest o jedno postąpienie.

 

5.     Stawki czynszu najmu dla lokali w obrębie danej nieruchomości ustala Zarząd Spółdzielni w wysokości nie niższej od kosztów eksploatacji  i remontów.

 

6.     Do przetargu niedopuszczone są osoby, które zostały wykluczone bądź wykreślone z grona członków Spółdzielni.

 

§ 5

Zasady zasiedzenia lokali przejętych przez Spółdzielnię.

 

1.     Lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem zasiedlane są w drodze przetargu ustnego / licytacji/ na ustalenie wysokości czynszu.

                                                                                                                        

2.     Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłaty na konto Spółdzielni kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości 12- krotności miesięcznego czynszu za dany lokal.

 

3.     Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu                             i przejęcia lokalu przez Spółdzielnię.  Z kaucji potrąca się należności wynikające z najmu lokalu oraz uzasadnione koszty wymiany urządzeń w przypadku ich zniszczenia lub amortyzację za okres używalności.

 

4.     Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać obciążających  go napraw, a także zwrócić  wynajmującemu równowartość zużytych elementów  wyposażenia  technicznego , wymienionych  w art. 6b ust.2 Ustawy o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie Gminy                    i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2005r. nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami),  które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Należne kwoty oblicza się według cen  obowiązujących w dniu rozliczenia.

 

5.  W przypadku gdy najemca pozostaje w zwłoce w uiszczaniu opłat dłużej niż dwa miesiące  Spółdzielnia ma prawo wypowiedzieć umowę  najmu po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty, z którego najemca się nie wywiąże – bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

Zarząd Spółdzielni mając na uwadze wypadki losowe ma prawo do zasiedlenia mieszkań z tzw. ruchu ludności na zasadzie umowy najmu poza trybem przetargowym niemniej w terminie oznaczonym.  

 

§ 6

1.     Informacja o przeznaczeniu lokalu do zasiedlenia w trybie przetargu na stawkę czynszu najmu zamieszczane jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

 

2.     Przed ukazaniem się ogłoszenia pracownicy Spółdzielni nie mogą udzielać żadnych informacji o pustostanach przeznaczonych do zasiedlenia w w/w trybie.

  

§ 7

  1. Uczestnicy przetargu wnoszą Wadium w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznym opłatom za dany lokal  (czynsz + media) na kontoSpółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu  o nr 81 1020 2368 0000 2002 0027 0314 w PKO BP SA o/ Bytom. Wadium podlega zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej. Spółdzielnia dokonuje  zwrotu wadium z chwilą  zakończenia  postępowania  przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji oprócz  wygrywającego przelewem w ciągu trzech dni  roboczych od dnia przetargu. 

 

  1. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu nie dopełni formalności związanych z zawarciem umowy najmu w oznaczonym terminie lub przedłoży dokumenty uniemożliwiające zawarcie takiej umowy wpłacone Wadium przechodzi w całości na rzecz Spółdzielni i nie podlega zwrotowi.

 

  1. W razie zaistnienia sytuacji jak wyżej, prawo do zawarcia umowy najmu danego lokalu posiada uczestnik przetargu, który zgłosił stawkę bezpośrednio poprzedzającą stawkę wylicytowaną. Postanowienie ust. 1  i 2 stosuje się odpowiednio.

 

Normatywne okresy użytkowania urządzeń techniczno-sanitarnych  oraz materiałów podłogowych służące  ocenie stopnia ich zużycie zawarte są w załączniku nr 1  do niniejszego regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w dniu  05.11.2015 r. Uchwałą Nr 197/2015.