Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Regulamin funduszu modernizacyjnego

Załącznik do Uchwały Nr 73/2008 Rady Nadzorczej z dnia 27.10.2008r.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem modernizacyjnym.

Podstawa prawna:
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” .
- Uchwała Nr 64/96 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” z dnia 31.05.1996r.

§ 1

Fundusz modernizacyjny w całości jest przeznaczony na finansowanie robót termomodernizacyjnych.

§ 2

Fundusz modernizacyjny jest funduszem wspólnym dla wszystkich nieruchomości i tworzy się go z:
- wpłat dokonywanych przez członków i osoby nie będące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wbudowanych w budynku.
- ( wykreślono uchwałą Nr 5/2013r. Rady nadzorczej z dnia 21.01.2013r. )
- innych tytułów.

§ 3

Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni którym przysługują Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są zobowiązani dokonywać wpłat na fundusz modernizacyjny aż do czasu docieplenia i zapłaty przez Spółdzielnię za docieplenie ostatniego budynku.

§ 4

1. Wpłaty na fundusz modernizacyjny podlegają zarachowaniu na rzecz wkładów należnych od członków i osób nie będących członkami posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.
2. Warunkiem zaliczenia na poczet wkładów należnych o których mowa w § 4 ust. 1 jest przyjęcie na majątek trwały Spółdzielni dowodem OT zwiększonej wartości budynku w wyniku robót termo- modernizacyjnych.
3. Przypadająca na każdy lokal wartość wkładu do uzupełnienia stanowi równowartość poniesionych nakładów rozliczonych udziałem powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do lokalu w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku wraz z przynależnościami o których mowa w art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, po uprzednim zaliczeniu na poczet tej wpłaty środków dotychczas zgromadzonych na funduszu modernizacyjnym w odniesieniu na dany lokal.
4. Udział o którym mowa w ust.3 wyrażony jest w ułamku zwykłym.
5. W przypadku opuszczenia lokalu mieszkalnego w wyniku eksmisji bądź z innego powodu, usytuowanego w budynku docieplonym na którym ciążą nieuzupełnione wkłady Spółdzielnia rozliczając lokal z wartości rynkowej potrąca w całości zobowiązanie z powyższego tytułu.

§ 5

1. W przypadku dokonywania docieplania budynku w którym ustanowiono i przeniesiono własność lokali, właściciele zobowiązani są do wpłaty kwoty określonej jako stosunek przysługującego im udziału w nieruchomości wspólnej do poniesionych przez spółdzielnię nakładów na docieplenie, po uprzednim zaliczeniu na poczet tej wpłaty środków dotychczas zgromadzonych na funduszu modernizacyjnym w odniesieniu na dany lokal.
2. W przypadku ustanowienia i przenoszenia przez Spółdzielnię na odrębną własność lokali posiadających zobowiązanie z tytułu dociepleń budynku formę zabezpieczenia spłaty zobowiązań i rozliczeń z tego tytułu ustala Zarząd Spółdzielni ( Uchwała Zarządu Nr 109/2008 z dnia 16.05.2008r.)

§ 6

Spółdzielnia prowadzi ewidencję wpływów i wydatków Funduszu modernizacyjnego z rozbiciem na poszczególne nieruchomości oraz wynikających z tego tytułu zobowiązań przypadających na każdy lokal.

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Bytom , dnia 27.10.2008r.