Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Regulamin porządku domowego

Załącznik do Uchwały Nr 33/2004 Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2004r.


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum " w Bytomiu

 

§1
Regulamin został uchwalony w oparciu o postanowienia statutu Spółdzielni i określa zasady korzystania przez lokatorów z budynków Spółdzielni i ich otoczenia oraz współżycia mieszkańców.

§2
Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem mieszkańców budynków spółdzielczych.

§3
Obowiązkiem mieszkańców jest:
1) nie zakłócanie spokoju sąsiadom,
2) utrzymywanie porządku i czystości na klatkach schodowych, w piwnicach, pomieszczeniach wspólnego użytku mieszkańców, garażach oraz na terenach przyległych do budynków,
3) utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do mieszkania od strony klatki schodowej (korytarza) i usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się pod wycieraczkami.

§4
Zabrania się:
1. wyrzucać czegokolwiek przez okna i balkony,
2. wyrzucać przedmiotów powodujących zapychanie zsypów,
3. przechowywanie materiałów łatwopalnych na strychach domów w piwnicach i na balkonach (loggiach),
4. przechowywania na balkonach i loggiach przedmiotów oszpecających wygląd budynku,
5. używania otwartego ognia w piwnicach, na strychach,
6. palenia papierosów w kabinach dźwigowych i na klatkach schodowych,
7. samowolnego instalowania anten radiowych i telewizyjnych na dachach i elewacjach, jak również wchodzenia na dach budynku,
8. wykonywania remontów uciążliwych dla mieszkańców od godz. 2000 do 700 rano.
9. trzepania dywanów, chodników itp. w godzinach od 2000 do 700 rano i w miejscach do tego nie przeznaczonych.
10. mycia pojazdów na terenach Spółdzielni.
11. karmienia ptaków na balkonach i parapetach okiennych.

§5
1. Śmieci i odpadki należy wynosić do pomieszczeń do tego przeznaczonych. W wypadku rozsypania bądź rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzone niezwłocznie posprzątać. Dotyczy to również zabrudzeń wynikających z remontu mieszkania.
2. Zbędne przedmioty o dużych wymiarach (stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, RTV) należy składać w wyznaczonych do tego miejscach.
3. Podlewanie kwiatów na balkonach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie ulegały zalaniu: elewacja budynku, balkony, jak też okna niższych kondygnacji.
4. Przy malowaniu i wymianie stolarki okiennej obowiązkiem jest zabezpieczenie parapetów okien i balkonów niższych kondygnacji.

§6
1. Naprawę i przeróbkę instalacji elektrycznej oraz gazowej znajdującej się poza lokalami mogą przeprowadzać jedynie osoby wyznaczone przez Spółdzielnię, a w mieszkaniach osoby posiadające stosowne uprawnienia.
2. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu, po czym niezwłocznie zawiadomić o nieszczelności instalacji gazowej pogotowie gazowe i Spółdzielnię, a poza godzinami pracy Spółdzielni - pogotowie gazowe.
3. O uszkodzeniach zauważonych na terenie domu (osiedla) lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji (przecieki wody, przepalanie się żarówek, uszkodzenie przycisków na klatkach schodowych itp.) użytkownicy lokali powinni niezwłocznie poinformować administratora.
4. Wszelkie roboty remontowe wykonywane wewnątrz mieszkania z wyjątkiem robót malarsko-tapeciarskich oraz podłogowych należy wykonywać w uzgodnieniu ze Spółdzielnią.

§7
1. Zażalenie na czynności gospodarza domu należy wnosić do Spółdzielni
2. Zażalenie na działalność administratora należy wnosić do Zarządu
Spółdzielni.

§8
1. Parkowanie samochodów na terenach wewnątrzosiedlowych poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Użytkownicy pojazdów obowiązani są do przestrzegania znaków drogowych określających organizację ruchu wewnątrz osiedla.

§9
1. Korzystanie przez mieszkańców domów z pralni i suszarni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego.
2. Po zakończeniu używania pralni i suszarni pomieszczenia te należy uprzątnąć
3. Z pralni i suszarni nie wolno korzystać w celach zarobkowych.

§10
1. W piwnicach i komórkach zabrania się:

a) zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,
b) przechowywania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni,
c) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się,
d) hodowania zwierząt.

2. Opuszczający piwnicę winien zgasić światło i zamknąć dokładnie drzwi.

§11
1. Mieszkańcy obowiązani są do zachowywania się na terenie osiedla i domów w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom i odpowiadają za zachowywanie się swoich gości.
2. Rodzice są obowiązani zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci; za szkody wyrządzone przez dzieci wszelką odpowiedzialność ponoszą rodzice.
3. W godz. 2200-600 mieszkańców osiedla obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, a zwłaszcza:

  • ściszenie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
  • zaniechanie głośnej gry na instrumentach, głośnego śpiewania, głośnych rozmów, korzystania z odkurzacza.

§12
1. Mieszkańcy posiadający zwierzęta powinni im zapewnić odpowiednią opiekę, przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych oraz usuwać spowodowane przez nie zanieczyszczenia, jak również naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta.
2. Osoby posiadające psa są obowiązane do wyprowadzania go na smyczy i w kagańcu (spuszczanie psa ze smyczy na terenie osiedla jest niedozwolone).
3. Hodowla zwierząt użytkowych (królików, kur itp.) w mieszkaniach oraz na terenie osiedli jest zabroniona.

§13
1 .W wypadku działań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Spółdzielni zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mienia na tym terenie, członkowie organów i przedstawiciele Spółdzielni oraz każdy członek Spółdzielni ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie się tych osób i zażądać zaprzestania tych działań.
2. Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie Spółdzielni, należy zgłaszać do zarządu Spółdzielni.

§14
W stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu wszczęte zostanie postępowanie przewidziane statutem Spółdzielni oraz innymi przepisami prawnymi.

§15
Regulamin obowiązuje od dnia 26.04.2004 r.

Niniejszy regulamin został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/2004 z dnia 26.04.2004r.