Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Regulamin rozl. kosztów energii cieplnej

Załącznik do uchwały nr 54/2011
z dnia 24 października 2011 r.
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu

Regulamin
rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania w zasobach lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu

I. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne / Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami /.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło / Dz. U. Nr 194 poz. 1291 z 2010r./
3. Umowa sprzedaży ciepła zawarta w dniu 01.06.2003r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu wraz z załącznikami.

II. Postanowienia ogólne.

§ 1.
1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i węzłów cieplnych.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) węźle cieplnym- należy przez to rozumieć połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
b) grupowym węźle cieplnym – należy przez to rozumieć węzeł cieplny, z którym są połączone instalacje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden budynek.
c) c.o. – należy przez to rozumieć centralne ogrzewanie
d) c.c.w. – należy przez to rozumieć centralną ciepłą wodę
e) ciepłomierz – należy przez to rozumieć licznik zużycia GJ.

3. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, jak: pokoje, kuchnia, przedpokoje, łazienki, WC, itp. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonu, logii, piwnic itp.
4. Za powierzchnię ogrzewaną przy użyciu energii cieplnej uważa się powierzchnię całkowitą lokalu zgodnie z normą PN 70/B-02365/. Pomieszczenia, które nie posiadają grzejników, a wchodzą w skład lokali mieszkalnych, ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń, traktuje się jak powierzchnię ogrzewaną.
5. Koszty zakupu ciepła to:
a/ koszty stałe - koszty wynikające z taryfy opłat za ciepło wyliczone na podstawie zapotrzebowania energii cieplnej, zgodnie z dokumentacją, ustalone w umowie z dostawcą ciepła,
b/ koszty zmienne- koszty zużycia energii cieplnej, wg wskazań liczników energii cieplnej.
6. Rozliczanie energii cieplnej dla lokali użytkowych określa odrębny regulamin. W budynkach, w których znajdują się lokale użytkowe i mieszkalne stosuje się zasady rozliczeń określone w obydwu regulaminach.
7. Okres rozliczeniowy to okres kolejnych 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

III. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych.

§ 2

1. Podstawą ustalenia odpłatności dla użytkownika za dostawę energii cieplnej na potrzeby c.o. jest suma kosztów /stałych i zmiennych/ wynikająca z faktur wystawionych co miesiąc dla danej nieruchomości / budynku/, na podstawie wskazań licznika energii cieplnej w okresie rozliczeniowym przez dostawcę energii cieplnej, podzielona przez sumę powierzchni użytkowej lokali w danej nieruchomości, co daje koszt c.o. przypadający na 1m2 powierzchni użytkowej.
2. Indywidualne rozliczenie kosztów ciepła odbywa się w następujący sposób: koszt jednostkowy za ogrzanie 1m2 powierzchni, wyliczony dla danej nieruchomości /budynku/ pomnaża się przez powierzchnię użytkową danego lokalu.
3. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” dokonuje raz w roku rozliczenia energii cieplnej na cele c.o. w terminie do 30 czerwca roku następnego ( zmiana dokonana uchwała Nr 6/2013 Rady Nadzorczej z dnia 21.01.2013r. )
4. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w okresie rozliczeniowym, nowy użytkownik lokalu przejmuje prawo do wniesionych zaliczek i obowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy i zużycia ciepła w okresie rozliczeniowym, w którym przejął lokal.
5. Ustalenie opłat i naliczanie zaliczek dla każdego budynku odbywa się na podstawie ewidencji kosztów prowadzonej przez SM „Centrum” .
6. Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane i rozliczane przez SM „Centrum” z podziałem na budynki:
a/ budynki podłączone do jednego lub kilku ciepłomierzy posiadające instalację centralnego ogrzewania.
b/ budynki podłączone do jednego lub kilku ciepłomierzy posiadające instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.
c/ budynek zaopatrywany w ciepło z kotłowni lokalnej.

7. Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych, za ciepło dostarczane na ogrzewanie w budynkach wyposażonych w instalację c.o. prowadzi się stosując opłatę zaliczkową, pobieraną w okresie rozliczeniowym przez 12 miesięcy.

IV. Opłaty zaliczkowe i wyniki rozliczeń kosztów

§ 3
1. Podstawą ustalenia zaliczki za c.o. w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej są planowane na dany rok kalendarzowy koszty c.o., wyliczone na podstawie faktycznie zużytego ciepła z poprzedniego roku rozliczeniowego oraz prognozowanych wysokości cen energii cieplnej na dany rok, podanych przez dostawcę ciepła.
2. Użytkownik lokalu korzystający z centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody obowiązany jest wnosić zaliczki miesięczne na poczet należności z tytułu dostawy ciepła.
3. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w wysokości kosztów / np. podwyżka cen ciepła/, Spółdzielnia dokonuje korekty zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali. Decyzję o tej korekcie podejmuje Rada Nadzorcza, o czym użytkownicy mieszkań zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Zaliczki miesięczne należy wnosić równocześnie z opłatą eksploatacyjną za korzystanie z lokalu.

§ 4
1. Różnice kosztów c.o. w stosunku do pobranych zaliczek będą regulowane następująco:
a/ nadpłata podlega zaliczeniu na poczet bieżących opłat za używanie lokalu, natomiast w przypadku użytkowników zadłużonych wobec SM „Centrum”, nadpłatę zalicza się na poczet zadłużenia.
b/ niedopłata zostaje zaksięgowana na konto opłat za lokal. Użytkownik winien zapłacić kwotę niedopłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia.

§ 5
1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów c.o. i c.c.w. należy składać pisemnie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu w terminie 14 dni od daty dostarczenia rozliczenia.
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację rozliczenia kosztów w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

V. Postanowienia końcowe

§ 6
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.