Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej

Załącznik do Uchwały nr 6/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” z dnia 25.01.2016r.


Regulamin
Rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła.

I.Podstawa prawna.
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne/ Dz.U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami tekst jednolity/.
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło / Dz.U. Nr 194 poz. 1291 z 2010r./
3. Umowa sprzedaży ciepła zawarta w dniu 01.06.2003r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Bytomiu wraz z załącznikami a Spółdzielnią Mieszkaniową „Centrum” .
II.Postanowienia ogólne
1.Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków, w których mieszkania wyposażone są w indywidualne liczniki ciepła.
2.Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania jak; pokoje, przedpokoje, łazienki, wc itp. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonu, logii, piwnic itp.
3.Za powierzchnię ogrzewaną przy użyciu energii cieplnej uważa się powierzchnię całkowitą lokalu zgodnie z normą PN 70/B-02365/. Pomieszczenia, które nie posiadają grzejników, a wchodzą w skład lokali mieszkalnych, ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń, traktuje się jak powierzchnię ogrzewaną.

§ 1

Koszt dostawy ciepła dla danej nieruchomości rozliczany będzie na lokale wyposażone w indywidualne liczniki ciepła wg następujących zasad:
a/ opłata stała za zamówioną moc cieplną oraz usługi przesyłowe mocy cieplnej, rozliczana dla odbiorców indywidualnych proporcjonalnie wg powierzchni użytkowej lokalu
b/ opłata zmienna ustalana wg wskazań indywidualnego licznika ciepła w lokalu i obowiązującej aktualnie Taryfy ustalanej przez dostawcę ciepła
c/ różnica wskazań pomiędzy ilością ciepła wykazaną na liczniku głównym a sumą lokalowych liczników ciepła, rozliczana będzie proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdego z lokali.

§ 2

W przypadku nieudostępnienia licznika ciepła do odczytu zużycie ciepła będzie przyjęte szacunkowo, jako średnia zużycia ciepła.

§ 3

Temperaturę w mieszkaniach należy regulować jedynie za pomocą zaworów termostatycznych zamontowanych na grzejnikach.

§ 4

Odczyty liczników ciepła dokonywane będą na zakończenie roku obrachunkowego wg ustalonego harmonogramu odczytów.

§ 5

1.W przypadku zmiany użytkownika lokalu koszty c.o. Rozliczane są:

a/ proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu przez danego użytkownika i odczytów licznika ciepła dokonanego na dzień zmiany użytkownika,
b/ proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu przez danego użytkownika i odczytów z końca okresu rozliczeniowego, dokonana przez Spółdzielnię, w przypadku braku dokonania odczytu licznika na dzień zmiany użytkownika lokalu.

§ 6

1.Spółdzielnia może odciąć dopływ ciepła do lokalu wyposażonego w indywidualny lokalowy licznik ciepła w przypadku zalegania z opłatami za lokal dłuższy niż 2 miesiące, po uprzednim wezwaniu do zapłaty.
2.Użytkownik lokalu, w którym dokonano odcięcia ciepła z powodu zalegania z opłatami zgodnie z pkt.1 obciążony będzie nadal opłatami wynikającymi z kosztów opłaty stałej i ogrzewania powierzchni wspólnej.
3.Ponowne włączenie ciepła do lokalu nastąpi po uregulowaniu wszystkich zaległych opłat.

§ 7

Użytkownik mieszkania niepodłączonego do wewnętrznej instalacji c.o. pokrywa koszty ogrzewania powierzchni wspólnej proporcjonalnie do powierzchni mieszkania.

§ 8

Zaliczkowe opłaty miesięczne za dostarczenie energii cieplnej na potrzeby c.o. ustalane będą na podstawie kosztów zużycia ciepła w minionym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen dostarczanej energii. Zaliczkowe opłaty na c.o. mogą być zmieniane po każdym okresie rozliczeniowym.