Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Regulamin rozliczania kosztów GZM

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

i ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu

(tekst jednolity na dzień 01.04.2019 r.)

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze.

2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

4. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

5. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa rodzaje kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”, zasady rozliczania powyższych kosztów na poszczególne lokale oraz zasady ustalania wysokości opłat na ich pokrycie dla członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz najemców lokali i osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego.

2. Gospodarka nieruchomościami w rozumieniu Regulaminu obejmuje zasoby lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży znajdujących się w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię, stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni oraz nieruchomości wspólne objęte jej zarządem na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związane z funkcjonowaniem budynków oraz służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności administracyjnej.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

1. użytkownik lokalu – właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, członek Spółdzielni posiadający lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, najemca i osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego,

2. nieruchomość - grunt niezabudowany, bądź zabudowany budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, dla którego ustanowiono odrębną księgę wieczystą,

3. części wspólne nieruchomości - grunt oraz te części budynku lub budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, lecz stanowią współwłasność wszystkich właścicieli; do części wspólnej nieruchomości zalicza się w szczególności piwnice, pralnie, suszarnie, klatki schodowe, pomieszczenia i urządzenia węzła cieplnego i wodociągowego, pomieszczenia gospodarcze, mury zewnętrzne, dach, pomieszczenia techniczne (np. wymiennikownie), zadaszenia, rynny, okna w klatkach schodowych, dźwigi, zsypy na śmieci, instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i odgromowe, gazowe, kominowe, inne urządzenia i sieci usytuowane w obrębie lub na terenie nieruchomości oraz chodniki, drogi, zieleń, małą architekturę (bez związanej z placami zabaw, która stanowi mienie do wspólnego korzystania), parkingi, zatoki postojowe, boksy śmietnikowe,

4. lokal - samodzielny lokal mieszkalny lub niemieszkalny – tj. lokal użytkowy i garaż,

5. lokal mieszkalny - wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku zespół izb przeznaczony na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami przynależnymi służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

6. lokal niemieszkalny - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym (lokal użytkowy, garaż),

7. powierzchnia użytkowa lokalu - powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania,

8. pomieszczenia przynależne - balkony i loggie,

9. udział w nieruchomości wspólnej - stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchniami pomieszczeń przynależnych znajdujących się w danej nieruchomości określony w treści prawomocnych uchwał Zarządu Spółdzielni określających przedmiot odrębnej własności w poszczególnych nieruchomościach,

10. mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania - nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną służącą do zabezpieczenia dostawy mediów oraz inną niezbędną infrastrukturą do zaspakajania potrzeb związanych z zamieszkiwaniem w danej nieruchomości przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkowników lokali w określonym zespole nieruchomości lub osiedlu - do mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania zalicza się w szczególności nienależące do części wspólnych poszczególnych nieruchomości chodniki, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne, parkingi, zatoki parkingowe, oświetlenie terenów i ulic, ogrodzenia, elementy małej architektury (w tym place zabaw), tereny zielone, infrastrukturę techniczną służącą do zabezpieczenia dostawy mediów do lokali i budynków np. hydrofornie,

11. mienie ogólne Spółdzielni - wszystkie nieruchomości, budowle i inne urządzenia stanowiące własność Spółdzielni nieprzeznaczone ze względu na swój charakter i funkcję do wyodrębnienia, jak również niestanowiące mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania, w szczególności pawilony handlowo-usługowe oraz lokale stanowiące własność Spółdzielni (mieszkalne, użytkowe i administracyjne) znajdujące się w nieruchomościach mieszkalnych,

12. jednostka rozliczeniowa – jednostka według której rozlicza się określony rodzaj kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi lub ustala się opłatę na ich pokrycie - w zależności od rodzaju kosztów jednostką rozliczeniową w Spółdzielni może być lokal, udział w nieruchomości wspólnej, m2 powierzchni użytkowej lokali, osoba zamieszkała w lokalu mieszkalnym, wskazanie urządzeń pomiarowych – m3, GJ, kWh,

13. osoba zamieszkała w lokalu mieszkalnym - osoba faktycznie korzystająca z lokalu dłużej niż miesiąc, a szczególności – członek Spółdzielni, właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni, najemca, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego,

14. pożytki z nieruchomości - przychody z wynajmu lub dzierżawy części nieruchomości wspólnej, które służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem danej nieruchomości,

15. zarządzanie nieruchomościami - podejmowanie w oparciu o postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomicznej, finansowej poszczególnych nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomościami, jak również podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem.

II. RODZAJE KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

§ 3

1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi dzielą się na:

a) koszty eksploatacji i utrzymania lokali,

b) koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, w ramach których występują koszty mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania.

2. Ewidencję kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat na ich pokrycie Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości.

3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

§ 4

1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczane są za rok kalendarzowy. Różnica pomiędzy rzeczywistymi kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi nadwyżkę/niedobór na danej nieruchomości i uwzględniana jest w kalkulacji opłat w kolejnym okresie. Spółdzielnia rozlicza koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w oparciu o jednostki rozliczeniowe, o których mowa w § 2 ust. 12.

2. Powierzchnia lokali mieszkalnych wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych oraz powierzchnia lokali użytkowych (i garaży) określana została w oparciu o dokumentację techniczną oraz inwentaryzację budowlaną. Wielkość nieruchomości i wielkość udziałów we współwłasności określa Uchwała podjęta przez Zarząd Spółdzielni zgodnie z art. 42 i 43 Ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności w poszczególnych nieruchomościach.

3. Liczbę osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych ustala się na podstawie oświadczeń złożonych przez użytkowników lokali.

4. Członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz najemcy lokali i osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego mają obowiązek zgłaszania wszelkich zmian dotyczących liczby faktycznie zamieszkujących osób, w szczególności:

a) urodzenie się dziecka,

b) zgon osoby zamieszkującej w lokalu,

c) zamieszkiwanie w lokalu każdej osoby przez okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Wszystkie zmiany dotyczące liczby zamieszkałych w lokalu osób winny być zgłoszone do Spółdzielni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Zmiana opłat zależnych od liczby zamieszkałych osób następuje od miesiąca następnego po złożeniu oświadczenia, chyba że przepisy ustawowe (w szczególności ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) stanowią inaczej.

5. Urządzeniem pomiarowym jest:

a) licznik wody zimnej i ciepłej,

b) licznik ciepła,

c) licznik energii elektrycznej – służący do ustalenia kosztów energii elektrycznej podlegającej refakturowaniu na wykonawców robót na zasobach Spółdzielni i na osoby korzystające z energii elektrycznej w wynajmowanych od Spółdzielni dodatkowych pomieszczeniach, lokalach użytkowych oraz w nieruchomościach garażowych.

§ 5

1. Podstawą prowadzenia działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni są roczne plany rzeczowo-finansowe uchwalane przez Radę Nadzorczą.

2. Wystąpienie w trakcie roku istotnych zmian mających wpływ na wysokość planowanych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest podstawą do dokonania korekty planu finansowo – rzeczowego, a także może stanowić podstawę korekty wymiaru opłat za używanie lokali.

§ 6

1. Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu zalicza się:

a) koszty dostawy energii cieplnej (ogrzewanie lokalu, podgrzanie wody),

b) koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz koszty opłat abonamentowych dot. wodomierzy głównych w poszczególnych nieruchomościach,

c) koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w odniesieniu do lokali mieszkalnych) oraz koszty wywozu nieczystości stałych (dot. lokali użytkowych),

d) koszty podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów lub opłat przekształceniowych dotyczące lokali i pomieszczeń przynależnych stanowiących własność Spółdzielni.

2. Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych nieruchomości zalicza się w szczególności:

a) koszty eksploatacji podstawowej (stanowiące podstawę kalkulacji podstawowej opłaty eksploatacyjnej)

− koszty energii elektrycznej zużytej w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniach ogólnego użytku,

− koszty ubezpieczenia zasobów,

− przypadające na nieruchomość koszty korzystania z innej nieruchomości, w szczególności koszty ustanowionej na jej rzecz służebności,

− podatek od nieruchomości dotyczący części wspólnej (od strychów i piwnic),

− koszty ekspertyz i opinii technicznych,

− koszty utrzymania czystości wokół budynku i wewnątrz budynku oraz koszty zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,

− koszty utrzymania ładowacza odpadów stałych (w budynkach obsługiwanych przez ładowacza),

− koszty usuwania śniegu i oblodzeń z dachów budynków,

− koszty usunięcia z ganków piwnicznych i strychów zgromadzonych rzeczy,

− koszty wyposażenia klatek schodowych w tablice ogłoszeń i pojemniki na reklamy,

− koszty konserwacji, a w szczególności: koszty przeglądów technicznych, przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych, piorunochronnych, przeglądów instalacji oddymiania, p.poż. oraz kominowych łącznie z kosztami usług kominiarskich, koszty pogotowia technicznego, koszty utrzymania terenów zielonych i utrzymania terenów w okresie zimowym, koszty konserwacji skrzynek odbiorczych na korespondencję, koszty montażu, utrzymania i konserwacji elementów małej architektury zakwalifikowanej do wyposażenia nieruchomości jak: kosze na śmieci, ławki, oznakowanie, trzepaki itp., koszty prac konserwacyjnych w budynku i jego otoczeniu, koszty usuwania dewastacji i zniszczeń,

− koszt zużycia wody wynikający z różnicy wskazań pomiędzy sumą wskazań wodomierzy indywidualnych a wskazaniem wodomierza głównego w danej nieruchomości,

− koszty zatrudnienia pracowników administracyjnych,

− koszty zarządzania,

b) pozostałe koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości (stanowiące podstawę kalkulacji pozostałych opłat eksploatacyjnych)

− koszty eksploatacji i konserwacji dźwigów osobowych,

− koszty konserwacji domofonów,

− koszty utrzymania anten zbiorczych radiowo- telewizyjnych AZART,

− koszty legalizacji wodomierzy i wymiany wodomierzy,

− koszt dotyczący obsługi systemu rozliczania kosztów zużycia wody – odczyty wskazań wodomierzy oraz obsługa portalu internetowego,

− koszty odpisu na fundusz remontowy,

− koszty wyposażenia nieruchomości w system monitoringu wizyjnego, jego konserwację i naprawę – jeżeli nieruchomość jest w niego wyposażona.

3. Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania zalicza się w szczególności:

a) koszty utrzymania czystości,

b) koszty utrzymania zieleni i małej architektury,

c) koszty zużycia energii elektrycznej (w tym oświetlenia terenów Spółdzielni),

d) koszty podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie lub opłat przekształceniowych,

e) koszty utrzymania dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, zatok parkingowych, odśnieżania zimowego,

f) koszty utrzymania infrastruktury technicznej służącej do zabezpieczenia dostawy mediów,

g) koszty ubezpieczenia majątkowego,

h) koszty pozostałe związane z bieżącą eksploatacją i konserwacją mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania.

4. Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mienia ogólnego Spółdzielni zalicza się w szczególności:

a) dla pawilonów handlowo-usługowych:

− koszty amortyzacji,

− koszty utrzymania czystości,

− koszty utrzymania zieleni i małej architektury,

− koszty zużycia energii elektrycznej, w tym oświetlenia terenów Spółdzielni,

− koszty podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie,

− koszty utrzymania dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, zatok parkingowych, odśnieżania zimowego,

− koszty konserwacji i remontów,

− koszty ubezpieczenia zasobów,

− koszty zatrudnienia pracowników administracyjnych,

− koszty zarządzania,

− koszty pozostałe związane z bieżącą eksploatacją i konserwacją mienia ogólnego,

b) dla lokali użytkowych i administracyjnych stanowiących własność Spółdzielni znajdujących się w budynkach mieszkalnych – koszty utrzymania części wspólnych danych nieruchomości ustalone zgodnie z § 6 ust. 2 w częściach przypadających na lokale użytkowe i administracyjne, koszty amortyzacji i remontów tych lokali oraz koszty podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów lub opłat przekształceniowych dotyczące przedmiotowych lokali.

III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

§ 7

Zasady rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, w szczególności dostawy energii cieplnej, dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz opłat abonamentowych dot. wodomierzy głównych, określają odrębne regulaminy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

§ 8

1. Odpady komunalne odbierane i zagospodarowywane są przez Gminę Bytom zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydawanymi w tej sprawie przepisami prawa miejscowego.

2. Osoby korzystające z lokali mieszkalnych zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości stanowiącej iloczyn liczby osób zamieszkałych w danym lokalu oraz stawki określanej przez Radę Gminy Bytom.

3. Osoby korzystające z lokali mieszkalnych zobowiązane są do poinformowania Spółdzielni o liczbie osób zamieszkałych w danym lokalu oraz o każdorazowej zmianie w/w liczby osób poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia niezwłocznie po zaistnieniu każdej zmiany. Złożone oświadczenie będzie stanowić podstawę do ustalenia wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi określonej następnie w deklaracji złożonej przez Spółdzielnię do gminy. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w danym lokalu opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminach zgodnych z unormowaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Osoby korzystające z nieruchomości niemieszkalnych (z lokali użytkowych), w których powstają odpady komunalne realizujące obowiązki w zakresie ich wywozu za pośrednictwem Spółdzielni, zobowiązane są do ponoszenia opłat za wywóz nieczystości na rzecz Spółdzielni niezależnie od stawek czynszu za najem lokali/opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem lokali własnościowych.

5. Osoby korzystające z lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni zobowiązane są do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku, gdy z powodu naruszenia obowiązku segregacji odpadów Spółdzielnia zostanie obciążona obowiązkiem uiszczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. w wysokości jak za odpady komunalne nie zbierane w sposób selektywny, podwyższoną opłatą zostaną obciążone wszystkie osoby korzystające z lokali znajdujących się w nieruchomości, w stosunku do której podwyższono opłatę.

6. Koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty wywozu nieczystości ewidencjonowane są na poszczególne nieruchomości podziale na:

a) koszt opłaty dotyczący lokali mieszkalnych,

b) koszt dotyczący nieruchomości niemieszkalnych (lokali użytkowych) podlegający następnie podziałowi na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.

§ 9

1. Koszty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów lub opłat przekształceniowych w części dotyczącej lokali będących własnością Spółdzielni obciążają te lokale i stanowią podstawę kalkulacji opłat eksploatacyjnych na ich pokrycie.

2. Koszty podatku od nieruchomości ustala się w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miasta, koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ustala się zgodnie z decyzjami właściciela gruntów, koszty opłat przekształceniowych zgodnie z zaświadczeniami wydanymi w trybie wynikającym z ustawy z dnia 20.07.2018 r. w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

3. Właściciele lokali wyodrębnionych ponoszą we własnym zakresie koszty dot. podatku od nieruchomości (z wyłączeniem podatku od nieruchomości od części wspólnych nieruchomości) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów lub opłaty przekształceniowe przypadające na ich lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. zgodnie z posiadanym udziałem w nieruchomości wspólnej.

§ 10

1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości.

2. Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnej nieruchomości obciążają na zasadach określonych w Regulaminie lokale wyodrębnione bez względu na fakt pozostawania ich właścicieli członkami Spółdzielni, lokale zajmowane na podstawie spółdzielczych praw do lokali, lokale zajmowane na podstawie umowy najmu lub bez tytułu prawnego oraz lokale wykorzystywane przez Spółdzielnię na cele administracyjno-biurowe.

3. Do kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości zalicza się wszystkie koszty poniesione na części wspólne danej nieruchomości chociażby użytkownicy lokali bezpośrednio z tych części nie korzystali, w tym w szczególności koszty utrzymania dźwigów osobowych przy czym koszty związane z utrzymaniem instalacji domofonowej oraz legalizacją i wymianą wodomierzy indywidualnych ponoszą wyłącznie użytkownicy lokali w nie wyposażonych.

3.1. Montaż i bieżąca konserwacja instalacji monitoringu wizyjnego poszczególnych nieruchomości realizowana jest w ramach podstawowej działalności Spółdzielni w zakresie eksploatacji zasobów na wniosek użytkowników lokali w danej nieruchomości. Nieruchomość może zostać wyposażona w system monitoringu wizyjnego jeżeli po przeprowadzeniu stosownej ankiety większość 51 % użytkowników lokali wyrazi zgodę na powyższe. Koszty tej działalności ponoszą wszyscy użytkownicy lokali w danej nieruchomości w ramach opłat za lokale ustalanych w jednakowej wysokości na każdy lokal. Szczegółowe zasady wyposażenia nieruchomości w system monitoringu wizyjnego, zapisu danych pozyskanych z monitoringu, rozliczenia kosztów montażu systemu oraz jego konserwacji i napraw, jak również ochrony danych osobowych pozyskanych z monitoringu określa odrębny Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółdzielni.

4. Ewidencja kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości dokonywana jest na podstawie dokumentów źródłowych bezpośrednio dotyczących danej nieruchomości lub na podstawie rozliczeń omówionych w Regulaminie.

5. Na koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnej nieruchomości składają się w szczególności wymienione poniżej koszty, ewidencjonowane i rozliczane według następujących zasad:

a) koszty energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, piwnice, strychy, oświetlenie terenu, budynku) obciążają nieruchomość według zużycia odczytanego z liczników energii elektrycznej zainstalowanych na nieruchomości zgodnie z fakturami zakładu energetycznego,

b) koszty ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej deliktowej lub inne rodzaje ubezpieczeń obciążają nieruchomość w oparciu o zawarte polisy i składki ubezpieczeniowe ustalone proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia dot. danej nieruchomości,

c) koszty utrzymania czystości i konserwacji zieleni na nieruchomości wspólnej obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami wystawionymi przez wykonawców usług,

d) koszty konserwacji, drobnych napraw, utrzymania pogotowia awaryjnego i realizacji przeglądów technicznych budynków, przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych, odgromowych, instalacji oddymiania i p.poż., usług kominiarskich ustalone w oparciu o faktyczne koszty ich wykonania obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami wystawionymi przez wykonawców usług - dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych nieruchomości, Spółdzielnia realizuje jednolity zakres działań w zakresie konserwacji i drobnych napraw niezależnie od tytułu prawnego posiadanego przez użytkownika lokalu,

e) koszty eksploatacji zsypów na odpady oraz utrzymania boksów śmietnikowych, ich konserwacji, naprawy, mycia i dezynfekcji – obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami wykonawców usług i zakresem usług dotyczących danej nieruchomości, przy czym w przypadku gdy użytkownicy lokali w danej nieruchomości korzystają z boksów śmietnikowych zlokalizowanych na innej nieruchomości koszty ich utrzymania rozliczane są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, które znajdują się w tych nieruchomościach,

f) koszty zużycia mediów (centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda, odprowadzenie ścieków, nieczystości stałe) zużyte w częściach wspólnych nieruchomości obciążają daną nieruchomość w oparciu o przyjęte w Spółdzielni metody rozliczania mediów zapisane we właściwych regulaminach rozliczania tych kosztów bądź zawarte w zakładowym planie kont,

g) koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów osobowych, jeżeli nieruchomość jest w nie wyposażona, obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami kontrahentów obcych oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni zasadami ewidencji kosztów wynikającymi z zakładowego planu kont,

h) koszty wyposażenia nieruchomości w instalację domofonową, tj. koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń domofonowych obejmujące wykonanie bieżącej i okresowej kontroli urządzeń, regulacji głośności oraz drobnych napraw – obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami wykonawcy tych usług i zakresem usług świadczonym na danej nieruchomości,

i) koszty eksploatacji i drobnych napraw instalacji radiowo-telewizyjnej AZART, jeżeli nieruchomość jest w nie wyposażona, obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami kontrahentów obcych oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni zasadami ewidencji kosztów wynikającymi z zakładowego planu kont,

j) koszty eksploatacji związane z obsługą systemu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami kontrahentów obcych oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni zasadami ewidencji kosztów wynikającymi z zakładowego planu kont,

k) koszty administrowania i zarządzania nieruchomością wspólną obciążają daną nieruchomość w oparciu o prowadzoną odrębnie ewidencję księgową kosztów zatrudnienia pracowników administracyjnych i kosztów zarządzania zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów wynikającym z zakładowego planu kont i uchwalonym planem finansowo-gospodarczym – podział kosztów pomiędzy poszczególne nieruchomości dokonywany jest dwuetapowo: w pierwszej kolejności następuje podział kosztów na koszty dot. lokali mieszkalnych i garaży oraz dot. lokali użytkowych (bez pomieszczeń administracyjnych) i terenów oddanych w dzierżawę według klucza podziału ustalonego na podstawie struktury przychodów z opłat za korzystanie z w/w lokali, a następnie koszty te w danych grupach są dzielone na lokale/tereny znajdujące się w poszczególnych nieruchomościach według ich powierzchni użytkowej,

l) koszty odpisu na fundusz remontowy tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i regulaminu funduszu remontowego, obciążają daną nieruchomość zgodnie ze stawkami odpisu na w/w fundusz uchwalonymi przez Radę Nadzorczą Spółdzielni,

m) wszelkie inne koszty nie wymienione powyżej i poniesione przez Spółdzielnię, a dotyczące części wspólnej nieruchomości obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami kontrahentów obcych lub wynikają z prowadzonej odrębnej ewidencji księgowej Spółdzielni zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów wynikającym z zakładowego planu kont.

6. Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnej nieruchomości obciążają poszczególne typy lokali (mieszkalne, użytkowe, garaże) znajdujące się w danej nieruchomości z uwzględnieniem przeznaczenia lokalu i sposobu korzystania z niego, jego wyposażenia, instalacji znajdujących się w lokalu oraz innych warunków wpływających na wysokość kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów wynikającym z zakładowego planu kont. Jednostką rozliczeniową kosztów eksploatacji podstawowej (stanowiących podstawę kalkulacji podstawowej opłaty eksploatacyjnej) jest m2 powierzchni użytkowej lokali (bez powierzchni pomieszczeń przynależnych).

7. W przypadkach gdy określone koszty dotyczą większej grupy nieruchomości obciążenie poszczególnych nieruchomości tymi kosztami następuje według klucza odzwierciedlającego sposób powstania kosztów wynikający z zawartej umowy lub innego dokumentu, a w sytuacjach, w których koszt ustalony został w sposób ryczałtowy proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w tych nieruchomościach. Podział kosztów przypisanych do danej nieruchomości na koszty przypadające na poszczególne lokale następuje według klucza zastosowanego do sposobu ustalania opłaty naliczanej użytkownikom lokali na pokrycie tych kosztów przy czym podstawowa opłata eksploatacyjna (eksploatacja i utrzymanie nieruchomości) ustalana się w zł/m2 powierzchni użytkowej lokali (bez powierzchni pomieszczeń przynależnych).

8. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych zespołów mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach/osiedlu są elementem kalkulacyjnym opłaty eksploatacyjnej i rozliczane są na nieruchomości, dla których dane mienie jest przeznaczone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w tych nieruchomościach. Koszty te obciążają wszystkich użytkowników lokali znajdujących się w nieruchomościach, dla których zostało określone mienie do wspólnego korzystania. Wykaz mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach/osiedlu wraz ze wskazaniem nieruchomości, dla których poszczególne zespoły mienia są przeznaczone zawiera uchwała Zarządu Spółdzielni podjęta w trybie wynikającym z art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

IV. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

§ 11

Opisane w Regulaminie oraz ustalone w planie finansowo-gospodarczym Spółdzielni koszty eksploatacji i utrzymania lokali oraz koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, jak również mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania stanowią podstawę ustalenia wymiaru opłat dla użytkowników poszczególnych lokali z uwzględnieniem tytułu prawnego do lokalu.

§ 12

1. Do kosztów eksploatacji i utrzymania dźwigów osobowych zalicza się w szczególności:

a) koszty konserwacji urządzeń dźwigowych, w tym utrzymywania telefonicznych numerów alarmowych,

b) opłaty za dozór techniczny dźwigów.

2. Opłaty miesięczne z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania dźwigów ustala się zgodnie z planem finansowo-gospodarczym Spółdzielni i ponoszą je wszyscy użytkownicy lokali mieszkalnych w nieruchomościach wyposażonych w dźwigi, przy czym najemcy lokali mieszkalnych - w ramach opłat z tytułu czynszu najmu lokalu, a osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego – w ramach odszkodowań za zajmowanie lokali.

3. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów osobowych ponoszone przez Spółdzielnię ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości Spółdzielni wyposażonej w dźwigi osobowe. Rozliczenie kosztów eksploatacji i utrzymania dźwigów osobowych na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej.

§ 13

1. Koszty eksploatacji i utrzymania instalacji radiowo-telewizyjnej (RTV) i anten zbiorczych AZART obejmują koszty konserwacji i utrzymania instalacji umożliwiającej użytkownikom lokali odbiór programów telewizyjnych i radiowych.

2. Opłaty miesięczne z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania instalacji RTV i anten zbiorczych ustala się zgodnie z planem finansowo-gospodarczym Spółdzielni i ponoszą je wszyscy użytkownicy lokali mieszkalnych w nieruchomościach wyposażonych w instalację w jednakowej wysokości na każdy lokal.

3. Koszty eksploatacji i utrzymania instalacji RTV i anten zbiorczych ponoszone przez Spółdzielnię ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości Spółdzielni.

§ 14

1. Koszty eksploatacji i utrzymania instalacji domofonowej, tj. koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń domofonowych obejmują wykonanie bieżącej i okresowej kontroli urządzeń, regulacji głośności oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń.

2. Opłaty miesięczne z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania instalacji domofonowej ustala się zgodnie z planem finansowo-gospodarczym Spółdzielni i ponoszą je użytkownicy lokali korzystający z instalacji w jednakowej wysokości na każdy lokal.

3. Koszty eksploatacji i utrzymania instalacji domofonowej ponoszone przez Spółdzielnię ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości Spółdzielni. Rozliczenie kosztów eksploatacji i utrzymania w/w instalacji na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do liczby lokali wyposażonych w instalację w danej nieruchomości.

§ 15

1. Spółdzielnia zobowiązana jest do zapewnienia wymiany legalizacyjnej oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wodomierza bez winy użytkownika. Koszty montażu i legalizacji wodomierzy obejmują koszt wodomierza, koszt modułu radiowego, koszt uszczelek, plomby, koszt wymiany oraz koszty związane z obsługą systemu rozliczeń i odczytów wskazań wodomierzy.

2. Użytkownicy lokali pokrywają całkowite koszty wymiany wodomierzy w zajmowanych lokalach, przy czym wysokość opłaty dla lokalu jest wielokrotnością liczby wodomierzy w jakie lokal jest wyposażony oraz stawki opłaty ustalanej na postawie planowanych kosztów montażu i legalizacji wodomierzy w zasobach Spółdzielni.

3. Użytkownicy lokali posiadający indywidualne wodomierze ciepłej i zimnej wody obciążani są miesięczną opłatą od każdego zainstalowanego w lokalu wodomierza w wysokości 1/60 części ceny zakupu wodomierza wraz z niezbędnymi pomocniczymi materiałami instalacyjnymi. Dla układu wyposażonego w moduł radiowy oprócz wyżej wymienionego kosztu kalkulacja opłaty uwzględnia ponadto 1/60 kosztu oprogramowania modułu radiowego wodomierza do sytemu odczytu radiowego, 1/120 ceny modułu radiowego oraz 1/120 ceny niezbędnych koncentratorów danych w nieruchomości podzielonych przez liczbę wodomierzy we wszystkich lokalach w danej nieruchomości, jak również koszt opłaty za dostęp do portalu internetowego w celu pobierania danych z odczytami wodomierzy od dostawcy systemu odczytu radiowego lub koszt odczytów wskazań wodomierzy.

4. Opłata z tytułu montażu i legalizacji wodomierzy naliczana jest użytkownikom lokali opomiarowanych w stałej wysokości miesięcznie przez okres 60 miesięcy. Podstawę ustalenia wysokości opłaty stanowi planowany do poniesienia koszt montażu i legalizacji wodomierza przypadający na 1 lokal ustalony zgodnie z ust. 3 oraz liczba wodomierzy zainstalowanych w lokalu.

§ 16

Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego oraz ustalania opłat na pokrycie kosztów odpisu na fundusz remontowy obciążających poszczególne lokale określa odrębny regulamin.

§ 17

1. Lokale użytkowe stanowiące własność Spółdzielni, a nie zajmowane na warunkach własnościowego prawa do lokalu przeznacza się do wynajmu.

2. Wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenu stanowiącego własność Spółdzielni, najem powierzchni elewacji zewnętrznych budynków stanowiących własność Spółdzielni z przeznaczeniem na reklamę odbywa się w oparciu o zasady ustalone w umowach najmu.

3. Dochód z wynajmu/dzierżawy majątku, o którym mowa w ust. 2 stanowi dochód z działalności Spółdzielni, a jego przeznaczenie określa każdorazowo Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni.

§ 18

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z:

a) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, w tym kosztów podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów lub opłat przekształceniowych,

b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych w częściach przypadających na ich lokale, w tym eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego

korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach/osiedlu jeżeli takie mienie zostało wskazane dla nieruchomości, w których znajdują się lokale członków Spółdzielni,

c) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie ogólne Spółdzielni.

2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z:

a) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali (bez kosztów podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłat przekształceniowych),

b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych w częściach przypadających na ich lokale, w tym eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach/osiedlu jeżeli takie mienie zostało wskazane dla nieruchomości, w których znajdują się lokale członków Spółdzielni będących właścicielami lokali,

c) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie ogólne Spółdzielni.

3. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z:

a) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali (bez podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłat przekształceniowych),

b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych w częściach przypadających na ich lokale, w tym eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach/osiedlu jeżeli takie mienie zostało wskazane dla nieruchomości, w których znajdują się lokale właścicieli.

4. Najemcy lokali mieszkalnych wnoszą opłaty czynszowe na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w których znajdują się wynajmowane przez nich lokale ustalone według zasad określonych w umowach najmu. Najemcy zobowiązani są także do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania wynajmowanych lokali obejmujących koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, opłat abonamentowych dot. wodomierzy głównych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Osoby zajmujące lokale mieszkalne bez tytułu prawnego uiszczają na rzecz Spółdzielni odszkodowanie w wysokości pokrywającej pełne koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w których znajdują się zajmowane przez nich lokale w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz zobowiązani są do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania zajmowanych lokali na zasadach obowiązujących najemców lokali mieszkalnych.

6. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia przez Spółdzielnię lokalu do dyspozycji użytkownika.

§ 19

Ustalenie wysokości stawek opłat dla poszczególnych grup użytkowników lokali zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniach Regulaminu odbywa się w oparciu o roczny plan finansowo-gospodarczy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz na pokrycie kosztów ogrzewania lokali ustala Rada Nadzorcza, natomiast stawki opłat na pokrycie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków, podgrzania wody, opłat abonamentowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wywozu nieczystości ustala Zarząd.

§ 20

1. Spółdzielnia może ustalić opłaty za wyłączne korzystanie z klatek schodowych oraz innych części nieruchomości wspólnej z pominięciem innych użytkowników lokali w nieruchomości.

2. Odpłatność za używanie 1 m2 dodatkowej powierzchni klatek schodowych ustalana jest na poziomie stawki opłaty eksploatacyjnej obowiązującej w danej nieruchomości odpowiednio dla członków Spółdzielni i osób niebędących członkami.

3. Stawki opłat za najem w/w powierzchni ulegają zmianie wraz ze zmianą stawek opłat eksploatacyjnych w danej nieruchomości.

4. Zabronione jest korzystanie z energii elektrycznej zasilającej oświetlanie pomieszczenia dodatkowego do innych celów poza tym oświetleniem. Przy zabudowie pełnej dla jednego użytkownika pobieranie energii elektrycznej następuje z wewnętrznej instalacji elektrycznej lokalu tego użytkownika.

5. W przypadku korzystania z dodatkowych pomieszczeń wspólnych, np. wózkownie, pralnie, suszarnie, na cele mieszkalne związane z zapleczem gospodarczym mieszkania przez użytkownika – mieszkańca danej nieruchomości, odpłatność za wynajem pomieszczenia ustala Zarząd.

6. Zasady wyłącznego korzystania z części klatki schodowej lub innych części nieruchomości wspólnej ustala Zarząd Spółdzielni.

7. Przychody z opłat, o których mowa w § 20 są ewidencjonowane i rozliczane na poziomie poszczególnych nieruchomości i stanowią pożytki z nieruchomości wspólnej.

§ 21

1. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni wyłącznie w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali.

3. Najemcy lokali i osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego nie czerpią korzyści z pożytków i innych przychodów z własnej działalności Spółdzielni wymienionych w ust. 1 i 2.

§ 22

1. Rozliczenie kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się za okres od 01.01 do 31.12 danego roku.

2. Spółdzielnia prowadzi odrębną ewidencję kosztów, pożytków i przychodów dla każdej nieruchomości zabudowanej budynkami, w których przynajmniej jeden lokal ma ustalane opłaty na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz odrębnie koszty dla poszczególnych zespołów mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w grupie budynków/osiedlu.

3. Nadwyżka przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami w zakresie rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości ustalona za dany okres zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczana jest z użytkownikami lokali znajdującymi się w tej nieruchomości w kolejnych okresach w następujący sposób:

a) nadwyżka ustalona w zakresie wszystkich rodzajów opłat eksploatacyjnych wskazanych w Regulaminie (tj. opłata eksploatacyjna podstawowa, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów, dźwigi osobowe, domofon, AZART) uwzględniania jest w kalkulacji stawki opłaty eksploatacyjnej podstawowej w kolejnym okresie,

b) nadwyżka występująca przejściowo w zakresie opłaty pobieranej okresowo w oparciu o planowane koszty, tj. opłaty na pokrycie kosztów montażu i legalizacji wodomierzy ustalana jest ostatecznie po zakończeniu spłaty poniesionych przez Spółdzielnię kosztów i uwzględniana jest w kolejnym okresie w kalkulacji stawki opłaty eksploatacji podstawowej.

§ 23

1. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić członków Spółdzielni posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu oraz właścicieli lokali w terminie określonym w Statucie Spółdzielni podając równocześnie pisemne uzasadnienie. Informacje w sprawie zmiany wysokości opłat dla poszczególnych użytkowników lokali Spółdzielnia sporządza oraz doręcza do pocztowych skrzynek korespondencyjnych lub przesyła elektroniczne na wskazane przez osoby uprawnione adresy mailowe w terminach zgodnych z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przy czym jako opłaty niezależne traktowane są opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali (centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda, odpady komunalne, podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów lub opłaty przekształceniowe). Na pisemny wniosek użytkownika lokalu, za dodatkową opłatą, Spółdzielnia dostarcza zawiadomienia, o którym mowa wyżej na wskazane adresy korespondencyjne.

2. Członkowie Spółdzielni oraz właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w trybie wynikającym z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany opłat spoczywa na Spółdzielni.

3. Zmiana wysokości opłat naliczanych najemcom lokali realizowana jest zgodnie z zapisami zawartych umów najmu i w oparciu o postanowienia ustawy o ochronie praw lokatorów.

§ 24

Spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie członka Spółdzielni lub właściciela lokalu podać przyczynę podwyżki opłat za lokal i przedstawić kalkulację w tym zakresie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali oraz na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości i mienia Spółdzielni wnoszone są miesięcznie w terminie określonym w Statucie Spółdzielni lub umowy zawartej ze Spółdzielnią.

2. Użytkownik lokalu nie może potrącić swych należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.

3. Za zwłokę w uiszczaniu w/w opłat Spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za opóźnienie.

4. Wpłaty dokonywane przez użytkowników lokali podlegają zaliczeniu na poczet wymagalnych opłat w następującej kolejności:

a) jeżeli użytkownik lokalu w opisie wpłaty wskazał, którą należność chce zapłacić - wpłata podlega zaliczeniu na wskazaną należność przy czym jeżeli użytkownik lokalu ma jedną należność wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na należność główną, a następnie na odsetki,

b) jeżeli użytkownik lokalu nie wskazał w opisie wpłaty, którą z kilku należności chce zaspokoić, wówczas wpłatę zalicza się na poczet należności najdalej wymagalnych przy czym w pierwszej kolejności zaspokaja się należności główne za poszczególne okresy, a po zaspokojeniu wszystkich należności głównych wpłatę zalicza się na odsetki od nieterminowych płatności oraz pozostałe należności.

Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Nr 25/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu z dnia 18.12.2017 r. i obowiązuje od 01.01.2018 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 4/2019 Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2019 r.