Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem udziałowym i zasobowym

Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 7/2015 Rady Nadzorczej z dnia 30.03.2015r. i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.

Regulamin
tworzenia i gospodarowania funduszem udziałowym i zasobowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu.

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 15.12 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.),
3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Bytomiu.

FUNDUSZ UDZIALOWY

§ 1

Na podstawie § 116 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM, w związku z § 1 pkt 1. artykułu 78 Prawa Spółdzielczego, Spółdzielnia tworzy fundusz udziałowy i fundusz zasobowy.

§ 2

1. Fundusz udziałowy służy do pokrycia ewentualnych strat bilansowych Spółdzielni.
a) Wysokość udziału określona jest w Statucie Spółdzielni.
b) Udziały nie podlegają waloryzacji.

§ 3

Fundusz udziałowy stanowi równowartość udziałów członków Spółdzielni Mieszkaniowej i jest tworzony z :
1. Wpłat udziałów członkowskich.
2. Innych źródeł.

§ 4

Fundusz udziałowy Spółdzielni jest zmniejszany z tytułu :
1. Zwrotu udziałów członkowskich zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”.
2. Przeznaczenia udziałów na pokrycie straty bilansowej zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz Statut Spółdzielni.
3. Przeksięgowania przedawnionych udziałów zgodnie z art. 29 § 1 Ustawy prawo spółdzielcze.

FUNDUSZ ZASOBOWY

§ 5

Fundusz zasobowy służy do finansowania majątku oraz bieżącej działalności Spółdzielni.

§ 6

Fundusz tworzony jest z :
1) wpłat wpisowego wnoszonego przez członków, którego wysokość określa statut Spółdzielni,
2) przedawnionych lub umorzonych zobowiązań Spółdzielni w oparciu o decyzję Zarządu Spółdzielni zgodnie z art. 29 § 1 Ustawy prawo spółdzielcze,
3) równowartości przyjętych do eksploatacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych spółdzielni,
4) z podziału nadwyżki bilansowej (art. 76 ustawy prawo spółdzielcze) dokonanej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia,
5) urzędowa zmiana wartości środków trwałych – przeszacowanie zgodnie z Dz. U. GUS.

§ 7

1. Fundusz zasobowy ulega zmniejszeniu poprzez:
1) wyksięgowanie z ewidencji zasobów mieszkaniowych z tytułu przeniesienia spółdzielczych praw do lokali na odrębna własność w oparciu o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.
2) wyksięgowania wartości z ewidencji prawa wieczystego użytkowania gruntu przy przeniesieniu praw do lokali na odrębną własność oraz zbycia nieruchomości lokalowej w oparciu o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.
3) pokrycie straty bilansowej Spółdzielni w oparciu o Uchwałę Walnego Zgromadzenia oraz Statut Spółdzielni.

§ 8

Traci moc Regulamin tworzenia funduszu udziałowego i zasobowego w Spółdzielni przyjętego Uchwałą Nr 118/95 Rady Nadzorczej z dnia 11.12.1995r.