Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Regulamin udostępniania dokumentów...

Regulamin w sprawie zasad udostępniania członkom dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu.

Niniejszy Regulamin ma za zadanie określenie zasad udostępnienia dokumentów członkom Spółdzielni w ramach uprawnień wynikających z art.18 § 2 ustawy prawo spółdzielcze.

1. Członek Spółdzielni ma prawo do otrzymania:
- nieodpłatnych kopii statutu i Regulaminów,
- odpłatnie kopii uchwał organów Spółdzielni, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
- do zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi według zasad określonych w granicach unormowanych przepisami prawa.

2. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

3. Uprawnienia przewidziane w ust.1 obejmują pisemne wnioski członków uzasadniające działanie w interesie Spółdzielni a nie na jej szkodę lub szkodę kontrahentów. Do wniosku dołączone jest oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, co do treści zapoznanych dokumentów.

4. Akceptacji wniosku dokonuje Zarząd Spółdzielni .


5. Udostępnienie do wglądu następuje po decyzji Zarządu w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 .

6. Udostępnienia dokonuje się w obecności członka Zarządu i kierownika działu lub stanowiska, którego dokument udostępniany dotyczy lub na podstawie, którego dokonano określonych decyzji.

7. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do ich udostępnienia.

8. Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 294/2007 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” z dnia 13.09.2007r.