Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Wysyłka zawiadomień na adres do korespondencji
Szanowni Mieszkańcy,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu informuje, że wysyłka zawiadomień o zmianie wysokości opłat za używanie lokali, rozliczeń kosztów zużycia mediów, książeczek opłat, zawiadomień o przeglądach technicznych i innych pism na tzw. adres do korespondencji podany przez użytkownika lokalu, inny niż adres posiadanego w zasobach Spółdzielni lokalu jest odpłatna. Usługa ta realizowana jest przez Spółdzielnię jako dodatkowe świadczenie na wniosek osób zainteresowanych i wiąże się z dodatkową odpłatnością – poza opłatami na pokrycie kosztów utrzymania lokalu i części wspólnych nieruchomości oraz mienia Spółdzielni.
Na podstawie kalkulacji kosztów wysyłki korespondencji przez Spółdzielnię Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 27.08.2018 r., ustaliła wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej na pokrycie kosztów w/w usługi dodatkowej na poziomie 3,90 zł/m-c plus obowiązujący podatek VAT – razem 4,80 zł/m-c. Opłata będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i winna być wnoszona przez wszystkie osoby, które złożą do Spółdzielni stosowny wniosek wraz z opłatami za użytkowanie lokalu, którego dotyczy korespondencja (bez odrębnego wezwania).
Jednocześnie informujemy, że niedostarczenie do dnia 31.12.2018 r. nowego wniosku w powyższej sprawie przez użytkowników lokali obecnie otrzymujących zawiadomienia i pisma na adres korespondencyjny traktowane będzie jako rezygnacja z otrzymywania korespondencji na wskazany wcześniej adres. Użytkownikom lokali, którzy złożą rezygnację z przesyłania korespondencji na wskazany adres korespondencyjny wszelkie pisma i zawiadomienia przekazywane będą do skrzynek oddawczych lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni, do których użytkownicy posiadają tytuł prawny - zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni informuje również, że każdy użytkownik lokalu mieszkalnego i garażu posiadający tytuł prawny do zajmowanego lokalu może złożyć wniosek w sprawie przesyłania drogą elektroniczną na adres mailowy informacji o wysokości opłat, zawiadomień o rozliczeniu mediów, o przeglądach technicznych i terminach legalizacji wodomierzy – powyższe realizowane jest przez Spółdzielnię bez dodatkowych opłat.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy działu członkowsko- mieszkaniowego oraz działu czynszów Spółdzielni. Druki stosownych wniosków dostępne są
w siedzibie i na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „druki do pobrania”.